LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Seifa-Utaki , Okinawa - 2014/06/27

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Seifa-Utaki , Okinawa – 2014/06/27

#561 2014.06 Okinawa

posted by kakimoton at 2014年7月17日