LEICA M9-P + MS-OPTICAL-R&D SONNETAR 50mm F1.1 MC
Yamashita Park , Yokohama – 2013/10/17

#368 Yokohama

posted by kakimoton at 2013年10月28日